Tulemused

Tuginedes pilootkoolituste kogemustele, töötas konsortsium välja uue reageeriva metoodika, mis võimaldab kutsehariduse juhtidel ja õpetajatel kiiresti reageerida ja vähendada tööturu esindajate poolt tuvastatud oskuste puudujäägid.

Projekti 4. etapis kavandati ja viidi Ungaris j Eestis ellu kutseõpilaste täiendkursused.
Kutseõppe õpetajate meeskonnad võtsid ühendust kohalike ettevõtetega ja jõudsid ühega neist kokkuleppele. Järgmise sammuna tuvastati ettevõtte esindaja ja õpetajate koostöös oskuste mittevastavus ja koolitusvajadused. Ettevõte määras õpilaste meeskonnale seoses tuvastatud oskuste puudujääkidega projektiülesande, seejärel koostati õpilastele lühikese täienduskursuse jaoks õppekava, mis andis neile projektiülesande edukaks täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused.complete the project task.

Reacti-VET projekti Suurbritannia partneri CAPDM Ltd. eestvõttel, on üle vaadatud ELi välja töötatud hariduslikud pädevusraamistikud (näiteks EQF, e-Competence Framework, DigComp 2.1 ja DigCompEdu, EQAVET ja ECVET), et leida Reacti-VET õpetajate koolituskursusele sobiv toetav raamistik. Analüüsi tulemusel sobitub Reacti-VET kursus enim  EQF ja DigCompEdu raamistikku.

Reacti-VET projekti teine väljund (O2) on (kutse)õpetajate täiendkursus. Veebipõhine kursus keskendub õpetajate tööalase kvalifikatsiooni tõstmisele, pakkudes samas uusi teadmisi  e-õppe keskkondade ja õppeinfosüsteemide kasutamiseks kutseõppes. Koolitusmaterjalid, ülesanded ja web2.0 töövahendite kirjeldused on loodud küll inglise keelsetena, kuid tõlgitud ja kohandatud eesti, itaalia ja ungari keelde. Õppeplatvormina kasutatkse Moodle keskkonda, mis toetab igati osalejate koostööd, on lihtsasti kasutatav ning võimaldab õppijatel omas tempos materjale läbida

Projekti esimeses etapis osalesid projekti partnerid 3 põhitegevuses. Algselt loodi projekti veebileht, avaliku esilehega (front-end) ja suletud keskkonnaga back-end arendus, projektipartneritele dokumendihalduseks veebisuhtluseks. Platvormi tutvustati partneritele avakoosolekul. Järgmise sammuna viidi Itaalias, Eestis ja Ungaris läbi fookusnõuete analüüs.