Reacti-VET koolitusprogramm õpetajatele

Projekti esimeses etapis osalesid projekti partnerid 3 põhitegevuses. Algselt loodi projekti veebileht, avaliku esilehega (front-end) ja suletud keskkonnaga back-end arendus, projektipartneritele dokumendihalduseks veebisuhtluseks. Platvormi tutvustati partneritele avakoosolekul. Järgmise sammuna viidi Itaalias, Eestis ja Ungaris läbi fookusnõuete analüüs. Veebiküsitluses osales kokku 264 kutsehariduse õpetajat. Küsitluse tulemused avaldati ingliskeelses kommenteeritud kokkuvõttes.

Üks olulisi erinevusi, mille avastasime Ungari ja Eesti-Itaalia kutseõpetajate võrdlemisel on, et valdav enamus Ungari õpetajad on pühendunud  vaid õpetamisele, kui Eesti ja Itaalia õpetajatel on tihti ka teine töökoht, väljaspool koolisüsteemi. Samuti leidsime, et e-raamatute kasutamine on Eestis märkimisväärselt suurem kui ülejäänud kahes uuringus osalenud riigis.

Vastajate IT-kompetentsuse tase oli suhteliselt madal, avatud õppematerjale ( ingl k OER) ei ole üllatuslikult siiani laialt kasutatud, seega on meie pakutav kursus nende jaoks tegelikult väga asjakohane. Oleme küsitlenud ka Ungari ettevõtteid ja jõudnud järeldusele, et tööandjatel on koolitusasutustega vähe töösuhteid ja nad peavad kutsekoolide lõpetajate  erialaseid oskusi nõrgaks.

Tuginedes läbiviidud küsitluse tulemustele, tõdesid projekti partnerid, et kutsekoolidel on tugev vajadus õppeprogrammi järele, mis looks tihedama töösuhte koolide ja tööandjate vahel, andes veelkord kinnitust paindlike ja kiiret juurutamist toetavate õppekava väljatöötamise vajadusele.

Kursuse sisu arendamine on alanud järgmiste moodulite ingliskeelsete versioonide väljatöötamisega:

Moodul 1: Andmete kogumine ja analüüs

Moodul 2 : 21. sajandi õpetamismeetodid

Moodul 3: Avatud õppematerjalid

Moodul 4: Virtuaalne õpikeskkond

Moodul 5: Projektijuhtimine ja veebipõhine koostöö

Lisateavet saate lugeda Reacti-VET projekti esimesest infolehest.