Projekti kirjeldus

PROJEKTI TAUST

Kutsehariduse all mõistetaks enamasti "kutsealast haridust ja koolitust, mis on suunatud kvalifitseeritud tööjõu pakkumise kindlustamisele" (CEDEFOP). Kuid nii meedias kui tööandjate ringis vihjatakse kutseharidusest rääkides "oskuste puudujäägile" - ehk oskuste pakkumise ja nõudluse erinevusele tööturul. Kuigi antud probleemi ei saa lahendada üksnes hariduse kaudu, on just ametikoolidel see võimekus tööandjaid nende mures aidata.

PROBLEEMI OLEMUS

Ühiskonnal on kutseõppele seadnud kõrged nõudmised, mis mõneti üksteise suhtes vastanduvad: jääma traditsioonide juurde - pakkudes stabiilseid, testitud teadmisi, mille on heaks kiitnud nii ühiskondlikud kui majanduslikud sidusrühmad ning andma edasi õpilastele oskusi ja pädevusi, mis on vastavuses kaasaja tööandjate ootuste ning nõudmistega.

Vaatamata Euroopa poliitikakujundajate ja rahvusriikide suurtele jõupingutustele suunata kutseõppeasutused õppekavade ja õpetamismeetodite ümberkujundamisele, ei ole koolid suutnud tööturu nõudmistega sammu pidada. Enamikus Euroopa riikides põhineb kutsehariduses omandatav kvalifikatsioon tavapärastel õppekavadel, mis defineerivad väga selgelt kellele, mida ja kuidas midagi tuleb õpetada, jättes koolidele liialt vähe võimalust kohandada oma õppekavasid ning metoodikaid tööturu nõudmistele vastavaks.

Kuna enamikes Euroopa riikides on kasutusel keerukad akrediteerimismenetlused, on olemasoleva õppekavade muutmine ja uute heakskiitmine, aeganõudev protsess.

EESMÄRGID

Projekti eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele koolitust ja toetust, tööturu „oskuste puudujääkide“ määramisel ja võimalike laheduste pakkumisel, kaasates protsessi ka teisi asjaomaseid sidusrühmi - üliõpilasi, lapsevanemaid, õppejõudude ja eelkõige raskustes tööandjaid oskustööliste leidmisel.

PLANEERITUD TEGEVUSED

Reacti-VET projekti konsortsium loob, katsetab ja annab õpetajate käsutusse standardiseeritud õpiobjektide kogumiku, mis sisaldab endas abimaterjale innovaatiliste õppematerjalide, koostöö,- ja kommunikatsioonivahendite näol. Kogumik hõlmab ka kutse- õpetajatele suunatud õppekavade väljatöötamise metoodikat, et koos potentsiaalsete tööandjatega välja selgitada oskuste puudujäägid, ning neist lähtuvalt kavandada uus õppekava ning noorte väljaõpe. Õpikogumikku katsetatakse küll IT-sektoris, kuid see on võrdselt kohaldatav ka teistele kutseõppe teemadele.

PROJEKTI ELLUVIIJAD

Konsortsiumi moodustavad nelja Euroopa riigi seitsmest organisatsiooni. Esindatud on ametikoolid, era,- ja avaliku sektori ettevõtted. Konsortsiumi põhieesmärk on partnerite kogemusele toetudes aidata kutsehariduskeskustel muutuda passiivsetest haridusasutustest tööturu vajadustele operatiivselt reageerivateks organisatsioonideks.

Kuna pilootprojekti tegevused keskenduvad IT-valdkonnale, hõlmab konsortsium eeskätt IT-sektori koole ja ettevõtteid.

MÕJU

Konsortsiumi liikmete parimate praktikate kogemused on koondatud peamiselt kahte paketti:

1. Reacti-VET Õpetajakoolituse pakett, eesmärgiga:

 • toetada õpetajate professionaalset arengut
 • aidata õpetajaid digipöörde elluviimisel, kasutades innovaatilisi õppemetoodikaid ja elektroonseid keskkondi.
 • arendada õpetajate teadmisi ja oskusi avatud e-õppematerjalide kasutusvõimalustest lühikeste täiendõppekursuste väljaarendamisel
 • kaasata ja pakkuda tuge efektiivsete koostöövahendite kasutuselevõtul nii koolisiseselt kui koostööpartneritega
 • anda õpetajatele teadmised ja oskused, suunamaks oma õpilasi suurema vastutuse võtmisel oma õppeprotsessi ja õpitulemuste eest
 • anda juhtnööre, kuidas suunata õpilasi võtmepädevuste ja 21.sajandi oskuste omandamisel
  õpetajakoolituse pakett on tõlgitud nelja keelde

 

2. Reacti-VET täiendkoolitus, piloteerimiseks IT-sektoris.
Metoodika rakendamine aitab:

 • vähendada kutseõppurite “oskuste puudujääke” tööandjate silmis
 • aitab õpilastel end tööturul paremini positsioneerida
 • suurendada erialaekspertide arusaama tööturu vajadustest pidevalt muutuvate nõudmiste ja konkurentsi olukorras, seda eriti suurettevõtetele vajalike töötajate koolitamisel

Kohandatult sobib koolitusmetoodika kasutada ka teises kutsehariduse valdkondades

TULEMUSED

Projekti lõpuks töötatakse koostöös koolide ja ettevõtetega välja Reacti-VET projekti eesmärkidest lähtuvad õpiprogrammid:

1. Reacti-VET õpetajate täiendkoolituspakett, mis kätkeb endas kuuest moodulist koosnevat õppekava (kättesaadav inglise, eesti, ungari, itaalia keeles)

 • Reacti-VET koolituspaketi sisuarendus
 • Pilootkoolitus õpetajatele
 • Õppekava standardiseerimine (ja akrediteerimine)

2. Reacti-VET metoodika ja õppeprogrammi loomine ametikooli õpilastele

 • Oskuste puuduste tuvastamine valitud ametikohtadel
 • Reacti-VET koolitusprogrammi loomine ja rakendamine, kaasates protsessi nii õpetajad, õpilased kui ettevõtted
 • olemasolevate õppekavade arendus koolide ja ettevõtete koostöös, kasutades võimalusel lisamaterjalidena avatud lähtekoodiga või veebipõhiseid õppematerjale (ingl. K. Open Educational Resources)
 • Õppekavaarendus lähtub põhimõttest, kohanduda tööturu nõudmistega kutseõppele. Õppekava loomisesse kaasatakse õpetajad, kes samas ka kavandavad ja viivad läbi õppetööd
 • Reacti-VET metoodika ja õpetaja juhendmaterjali väljatöötamine õpilaste projektipõhiseks hindamiseks
 • koolituse ajakava ja sobiva platvormi loomine veebipõhise kursuse läbiviimiseks

 

LÜHIDALT

Nimi: Teachers for Reactive and Responsive Vocational Education

Akronüüm: Reacti-VET

Projekti ID: 2018-1-HU01-KA202-047816

Programm: Erasmus+ KA2

Projekti Tüüp: Strateegiline koostöö

Sihtgrupp: kutseõpetajad

Kasusaajad: kutseõppe õpilased ja ettevõtjad

Projektis osalevad riigid: HU, IT, UK, EE

Projekti algus: 1. september 2018.

Projekti lõpp: 28. veebruar 2021.

 

PARTNERID

iTStudy Hungary Ltd. (HU) - juhtpartner
AICA - Associazione Italiana Informatica e Calcolo Automatico (IT)
Fondazione ITS per le nuove tecnologie del Made in Italy – Jobsacademy (IT)
BCS Koolitus AS (EE)
SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (HU)
Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (HU)
CAPDM (UK)